BURSE ȘCOLARE

An școlar 2021-2022 - Semestrul 1

1. Burse de performanță (olimpici)

2. Burse de merit
- Condiții: media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare la semestru I an școlar 2020/2021 pentru elevii din învățământ liceal.
- Acte doveditoare:
- cerere tip (ANEXA 1)
- extras de cont IBAN de la una din bănci: Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, (pe numele elevului).
- diriginții vor primi pe e-mail cererile + extrasul de cont IBAN.

Notă: Bursele de merit se revizuiesc semestrial și se acordă pe perioada cursurilor școlare.

3.Burse de studiu
- Condiții: media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa (sem. I, an școlar 2020/2021) pentru elevii din învățământ gimnazial si liceal.
Notă:
- Conform OMEC 5576/2011 cap . III, art.18(4) bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
- Elevii care beneficiază de Programul național ”Bani de liceu” nu pot primi bursă de studiu sau bursă de ajutor socială conform H.G. 1488/2004 –art.10.
- Acte doveditoare :
1. cerere tip (ANEXA 2)
2. copie acte doveditoare pentru numărul membrilor din familie (CI și certificat naștere plus certificat căsătorie părinți)
3.adeverința cu venit net lunar pe membru de familie pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2020, ianuarie 2021) cel mult sau egal cu 1386 lei sau declarație notarială pentru cei fără venit sau cupon de pensie.
4. extras de cont IBAN de la una din bănci: Banca Transilvania, Raiffeisen Bank (pe numele elevului).
5. copie certificat naștere frați/ surori;
6. adeverința (frați surori că sunt elevi/ studenți);
7. declarație notarială pe propria răspundere în cazul în care nu realizează venituri.
Notă: La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei în perioada 01.12.2020 - 28.02.2021, pentru care se vor depune acte doveditoare (adeverința de la ANAF însoțită de: adeverința cu venitul NET realizat în perioada 01.12.2020-28.02.2021 sau cupon de pensie sau declarație notarială pentru cei care nu au realizat venituri).

Nota: Bursele de studiu se revizuiesc semestrial și se acordă pe perioada cursurilor școlare.

- Notă: Actele doveditoare se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original. Persoanele din cadrul unității de învățământ , desemnate să primească dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mențiunea ”conform cu originalul”, sub care vor semna atât primitorul , cât și solicitantul.
- Nu se vor primi dosare incomplete.

4. BURSE SOCIALE:
Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:
Art.13 (a)
- Burse medicale: bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;
- Acte doveditoare :
1. cerere tip (ANEXA 3)
2. certificat medical de la medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de cabinetul medical școlar;
3. copie CI sau certificat naștere al elevului.
4. extras de cont IBAN de la una din bănci: Banca Transilvania, Raiffeisen Bank (pe numele elevului).

- Burse pentru orfani :
- Acte doveditoare :
1. cerere tip (ANEXA 3)
2. copie certificat deces părinte/ părinți;
3. copie CI sau certificat naștere al elevului.
4. extras de cont IBAN de la una din bănci: Banca Transilvania, Raiffeisen Bank (pe numele elevului).
Nota: se revizuiesc semestrial și se acorda pe perioada cursurilor școlare și vacanțelor școlare.

Art.13 (b) Elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
- cerere tip (ANEXA 3)
- copie CI/certificat de naștere elev, pentru cei din mediul rural
- copie acte doveditoare pentru numărul membrilor din familie (CI și certificat naștere plus certificat căsătorie părinți).
- extras de cont IBAN de la una din bănci: Banca Transilvania, Raiffeisen Bank ( pe numele elevului).

Art.13 (c) Elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
- Acte doveditoare :
- cerere tip (ANEXA 3)
- copie acte doveditoare pentru numărul membrilor din familie (CI și certificat naștere plus certificat căsătorie părinți).
- copie certificat naștere frați/surori;
- adeverință frați/surori că sunt elevi/studenți.
- adeverință venit/cupon pensie, că nu realizează un venit mediu lunar, pe ultimele 12 luni (01.03.2020-28.02.2021), pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net (salariu minim net pe economie (1386 lei), 1386 lei x 50% = 693 lei /membru de familie);
- adeverință de la primăria comunei din care reiese că nu dețin teren agricol cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane,
- extras de cont IBAN de la una din bănci: Banca Transilvania, Raiffeisen Bank (pe numele elevului).

Elevii care au burse conform art 13 (c):
1. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii, în perioada 01.03.2020-28.02.2021, pentru care se vor depune acte doveditoare (adeverința de la ANAF insotita de: adeverința cu venitul NET realizat în perioada 01.03.2020-28.02.2021 sau cupon de pensie sau declarație notarială pentru cei care nu au realizat venituri și adeverință cu alocația suplimentară pentru copii).

Notă: se revizuiesc semestrial și se acordă pe perioada cursurilor școlare și în vacanțele școlare în următoarele condiții: elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au media anuală 10 la purtare, pentru absolvenții învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu / învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat și elevilor declarați repetenți din motive medicale (dovedite prin documente medicale).

Părinții elevilor/elevii majori sunt rugați să deschidă un cont pe numele elevului, la: Banca Transilvania, Raiffeisen Bank.
- extrasul de cont IBAN de la una din bănci: Banca Transilvania, Raiffeisen Bank ( pe numele elevului) , trebuie depus cu cererea (documentele) pentru solicitarea bursei, la secretariat.
Elevii selectați de comisie, în urma evaluării actelor doveditoare, vor primi bursă pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, în cuantum de 100 lei.

Solicitanții de bursă de studiu / bursă de ajutor social vor depune actele la secretariat, în perioada 7-23.04.2021, între orele 09:00-14:00 .